About Us

56161279_276362696634483_5666533035751768064_n

Renáta Štefániková

,,Art of light “ Thanks to the light, we are colorful and visible to each other…, so simple and overwhelming in the same time.
Light is essential ingredient to create memories through technology and I’m very grateful that I can explore magic of capturing moments, emotions, phase of human life, nature even the whole World that remain here for Us and after Us… My main intention, fulfillment and passion is Video editing, Videography, Photography and constant education in these areas, where is my main quote -CREATE- in creativity is strong interaction between Us and World, where We inspire each other and I see it as a great privilege and responsibility that my art work contains values telling a certain sense.

 

,,Umenie svetla“ Vďaka svetlu sme farební a viditeľní navzájom…, tak jednoduché a zároveň ohromujúce. Svetlo je nevyhnutnou prísadou tvorby spomienok skrz technológiu
a ja som veľmi vďačná, že môžem objavovať čaro zachytenia momentov,emócií, etáp života človeka, prírody ba celučičkého Sveta, ktoré tu ostávajú pre Nás a aj po Nás. . . Mojím hlavným zámerom, naplnením a vášňou sú Video Editing, Videografia a Fotografia a neustále vzdelávanie sa v týchto oblastiach, kde je mojou hlavnou myšlienkou – TVORIŤ –
V tvorivosti je silná interakcia medzi Nami a Svetom, kde sa navzájom inšpirujeme a vnímam to ako veľké privilégium a zodpovednosť aby moja tvorba obsahovala hodnoty vypovedajúce určitý zmysel.

 

 

 

51615160_10213967025310435_3941927293575757824_o (1)

Marek Tekáč

I am here and now with my camera. In presence is reflection of the reality as it is. My passion is photography and videography where except technicality, accuracy of composition and other parameters is also piece of myself put into as well. I’m storyteller. Harmony of eye and hearth is reflected on excellence of captured photography or video even in a moment of dailiness
when exceptionality is not acknowledged. „Don’t wait for the perfect moment, take a moment and make it perfect.“ Bella Thorne

 

S mojim fotoaparátom som tu a teraz. V prítomnosti je odraz skutočnosti taká aká je. Mojou vášňou sú fotografia a videografia,
do ktorých okrem technickosti, kompozičnej správnosti a ďalších parametrov vkladám kúsok svojho ja.Som storyteller.
Súlad oka a srdca sa odzrkadľuje na výnimočnosti zachytenej fotografie či videa aj v momente všednosti, kedy si výnimočnosť
ani neuvedomujeme. ,,Nečakajte na perfektný moment, vezmite moment a urobte ho perfektným.“ Bella Thorne


Loading
Translate »